Cửa Bắc Church, Phan Đình Phùng, Quán Thánh Street, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam

Cửa Bắc Church, Phan Đình Phùng, Quán Thánh Street, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam